صفحه اختصاصی اطلاعات آماری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

کرمان در یک نگاه

 *  استان کرمان در یک نگاه سال94
  * استان کرمان در یک نگاه سال95

 * استان کرمان در یک نگاه سال96

 * استان کرمان در یک نگاه سال97

 * استان کرمان در یک نگاه سال98

آمار نامه های اداره کل

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال 1391

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال1392

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال1393

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال 1394

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال1395

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال 1396

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال 1397

* آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال1398

* * آمار نامه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال1399

اینفو گرافیهای اداره کل

* اینفو گرافی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در شش ماهه نخست سال 1396 و 1397

* * اینفو گرافی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال

*** اینفو گرافی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در شش ماهه دوم سال 1399 و شش ماهه نخست سال 1400سال