میز خدمت الکترونیک

 

 ردیف   شناسه خدمت   عنوان خدمت   سطح دسترسی خدمت
 1  19051032000    
 2  19051032000    
 3  13011035000    
 4  19071038000    
 5      
 6      
 7  13011040101    
 8      
 9  13011031100    
 10  13071036000    
 11      
 12      
 13      
 14      
 15      

 

ردیف  عنوان خدمت  شناسه خدمت  راهنما  فرم و مدارک فرایندها
 لینک خدمت  نظرسنجی
 1 بررسی و انطباق مشاغل سخت و زیان آور 19051032000 میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 2  برقراری مقرری بیمه بیکاری  19051032000 میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 3 دریافت گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به صورت کاملاً الکترونیک ‏ 13011035000 میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 4  ثبت شکایات کارگری و کارفرمایی
 19071038000 میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 6 نام نویسی در سامانه تسهیلات طرح کارا
  میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
7
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی
13011040101
میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 8
معرفی برترین های حوزه کارآفرینی
  میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 9 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی
 13011031100 میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 10  ثبت و نظارت بر تعاونی ها
 13071036000 میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 11  نام نویسی در جشنواره معرفی برترین های بخش تعاون   میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 12  برگزاری دوره های آموزشی الکترونیک تعاون   میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 13  نام نویسی در جشنواره امتنان از کارگران و واحدهای کارگری
  میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 14 نام نویسی دررقابتهای ورزشی کارگران   میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی
 15  نام نویسی در سامانه استفاده از زائر سرا و مهمانسراهای کارگری
  میز خدمت راهنمایی میز خدمت فرم و مدارک farayand میز خدمت لینک میز خدمت نظر سنجی