کتابخانه دیجیتال ( با همکاری مدیریت شهرستان کرمان و روابط عمومی اداره کل )

بسمه تعالی

کتابخانه دیجیتال وب سایت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به دستور آقای اسماعیلی مدیر کل محترم و با همکاری مجدانه آقای مرادی مدیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان و آقای هوشیاراحمدی رئیس محترم اداره روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در ایام الله دهه فجر سال 1399 راه اندازی گردید .

این کتابخانه شامل فهرست موضوعی در رابطه با آسیبهای اجتماعی - اشتغال - روابط کار و حوزه تعاون می باشد . همچنین فایلهای مفید کارگاههای آموزشی نیز به این کتابخانه اضافه می گردد. در بخش دیگری از این کتابخانه کتابهای مفید نیز معرفی می شوند .

مراجعان محترم می توانند فایل کتابهای اهدایی خود را به آدرس : kar.kerman89@gmail.com ارسال کنند تا با نام خودشان در کتابخانه دیجیتال اداره کل قرار گیرد  .

رسول هوشیاراحمدی

رئیس اداره روابط عمومی

20 بهمن 1399

بخش کتابهای PDF

 

تربیت فرزند حبیب الله فرح زاد

 

لعخعغهخ

 

بخش معرفی کتاب 

 

ثغغثغث5غ

 

تالبتعلات6554

 

4666665655258

 

466625865231

 

321591357

 

321456951254

 

بخش کارگاههای آموزشی

46666522222