آمارنامه های اداره کل

گزارشات مربوط به مدیریت اشتغال اداره کل :

الف : اطلاعات مشاغل روستایی به تفکیک بانک

ب : اطلاعات مشاغل روستایی به تفکیک شهرستان

ج: اطلاعات مشاغل روستایی به تفکیک بانک تا تاریخ 8 فروردین 1400

د: اطلاعات مشاغل روستایی به تفکیک شهرستان تا تاریخ 8 فروردین1400

و : گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات بانکی کرونا تا تاریخ 27 اسفند 1399

گزارشات مربوط به مدیریت روابط کار 

گزارشات مربوط به مدیریت تعاون اداره کل : 

الف ) گزارش عملکرد اداره نظارت بر تعاونی ها درسال 1399

گزارشات مربوط به مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل

گزارشات مربوط به مدیریت اجتماعی و فرهنگی اداره کل :

الف ) گزارش حوزه دفتر امورآسیب های اجتماعی طی سال 1399

 فهرست مجوزهای اعظایی از سمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان : 

1 - کاریابیهای غیر دولتی 

2 - مراکز مشاوره کارآفرینی 

3 - مشاغل خانگی 

4 - تأیید صلاحیت ایمنی شرکتها