مدیریت فرهنگی و اجتماعی

نمودار سازمانی حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی

شرح وظایف حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی

اطلاع رسانی های مدیریت اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان : 

* سامانه مرکر تخصصی نماز 

* ستاد اقامه نماز :

* آموزش دعوت کودکان به نماز 

* پورتال کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 

* خط ملی اعتیاد 09628 ( مشاوره در پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب اعتیاد )